Informace o kurzu

Školícím pracovištěm a garantem kurzu Život s počítačem je Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha.

Základním smyslem kurzu je poskytnout základní úroveň znalostí a dovedností z oblasti využití počítačů v běžném životě zejména těm seniorům, kteří v průběhu své ekonomické aktivity počítače nepoužívali a neznalost práce s nimi jim chybí. Kurz je zaměřen prakticky a klade důraz na zvládnutí práce na počítači do takové úrovně, která absolventům umožní dále své znalosti a dovednosti samostatně rozvíjet.

Kurz je čtyřsemestrální, přičemž každý semestr je ukončen individuální prací, kterou studenti odevzdávají v elektronické formě. Výuka probíhá vždy 3 hodiny týdně (obvykle ve večerních hodinách) v počítačové učebně, kde každý student má k dispozici vlastní počítač a pracuje na něm samostatně. Vyučující vždy vyloží danou problematiku (používá se datového projektoru) a studenti pak řeší samostatně zadané úkoly s využitím individuálních konzultací. Výuku zajišťují dva učitelé současně, aby bylo možné se studentům dostatečně individuálně věnovat a řešit případné problémy. Studenti obdrží k probírané tématice zakoupené studijní pomůcky a učiteli vytvářené písemné studijní materiály. Probíranou tématiku si mohou studenti procvičovat mimo pravidelnou výuku, a to v počítačové studovně VŠCHT, kde je pro studenty U3V vyhrazen určitý počet počítačů.

Máte o studium zájem?

Studium kurzu - stejně jako všech ostatních kurzů kurzů U3V při VŠCHT - je bezplatné. Studenti si hradí pouze poplatek za kartu pro vstup do budov VŠCHT, který v současné době činí 200 Kč. Studium kurzu nevyžaduje žádnou předběžnou znalost práce s počítačem. Podmínkou přijetí ke studiu je pouze ukončené středoškolské vzdělání a skutečnost, že uchazeč již pobírá starobní důchod. Zaměstnání při důchodu není překážkou přijetí.

Máte-li zájem kurz studovat a splňujete podmínky k přijetí, vyzvedněte si na adrese

Děkanát Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6

přihlášku a vyplněnou zašlete tamtéž nejpozději do 31. května 2010. Pozor! Protože počet uchazečů přijímaných do 1. semestru je vždy omezen kapacitou počítačové učebny a činí 20 studentů, přihlášku odešlete s dostatečným časovým předstihem!

  • V 3. semestru se posluchači seznámí se základními pojmy z digitální fotografie, principy a vlastnostmi digitálních fotoaparátů, jejich parametry a využitelností a také základy fotografování - kompozicí, prácí se světlem, problematikou ostrosti apod. Posluchači získají zakladní znalosti o zobrazení grafiky v počítači, naučí se úpravovat obrazy v počítači, skenovat a tisknout. Součástí výuky je i fotografická vycházka do okolí školy.
Skip Navigation

Navigation